การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมโครงสร้างการจัด สง.ผอ.ศพก.ทบ. และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ว่าด้วยการพัสดุ

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมโครงสร้างการจัด สง.ผอ.ศพก.ทบ. และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ว่าด้วยการพัสดุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ค. ๖๗