มูลนิธิสวัสดิการทหารบก

สามารถบริจาคได้ที่

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี

"มูลนิธิสวัสดิการทหารบก"

สาขา กองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่บัญชี

077 - 2 - 27831 - 3

ทบ. ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิไทยรักไทย ตั้งแต่ ๖ ก.ค. ๓๐ สมัย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็น ผบ.ทบ. โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิ จากเดิม “มูลนิธิไทยรักไทย” เปลี่ยนเป็น “มูลนิธิสวัสดิการทหารบก” โดยดำเนินการถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๒ ซึ่ง ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกำลังพล) เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ , จก.สก.ทบ. เป็นกรรมการ, รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผอ.กอง สก.ทบ.เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน

  • เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการแก่กำลังพลของกองทัพบก
  • เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการประกันชีวิตกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการสนาม
  • เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลของกองทัพบกที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เพื่อเป็นทุนในการรักษาพยาบาลแก่ครอบครัวของกำลังพลของกองทัพบก ที่ออกปฏิบัติ ราชการสนาม
  • เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและสงเคราะห์ครอบครัวของกำลังพลที่มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในด้านต่างๆ
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของกำลังพลที่มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ดังนี้ ๑. กำลังพลปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ซึ่งได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ๗ ชั้นขึ้นไป ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ได้รับเงินช่วยเหลือยังชีพรายเดือน หลังจากปลดพิการทุพพลภาพและไม่ขอรับราชการต่อ รายละ ๒,๐๐๐.- บาท/เดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ปัจจุบันมี จำนวนยอด ๒๖๕ นาย เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน และเป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อปี ๒. ครอบครัวกำลังพลที่มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.๖ ให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ มี.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้ ๒.๑ เงินบำรุงขวัญสำหรับผู้มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน/เดือน รายละ ๑,๐๐๐.- บาท ต่อมาตั้งแต่ ม.ค. ๕๘ ได้ปรับเพิ่มเป็นรายละ ๒,๐๐๐.- บาท ๒.๒ จัดอาหารให้ผู้มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บรับประทานในระหว่างที่มาเฝ้า จำนวน ๓ มื้อ/วัน ในวงเงิน ๑๒๐.- บาท/คน/วัน

ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ฌาปนสถาน ทบ. ทั้ง ๓ แห่ง ให้บริการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้ฌาปนาสถาน ทบ. เบิกค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิฯ และเปิดให้มูลนิธิสวัสดิการทหารบก รับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวมการเบิกจ่ายเงินมูลนิธิสวัสดิการทหารบก ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) รวมทั้งหมด ๖๕๔ ศพ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๑,๔๖๐.- บาท