เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ กรมสวัสดิการทหารบก

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

กรมสวัสดิการทหารบก ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะนั้นประสบปัญหายุ่งยาก บรรดาทหาร และประชาชนต้องประสบกับความยากแค้นเกี่ยวกับการครองชีพ โดยเฉพาะในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค

ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาทหารบก ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้ภาวะการครองชีพทหารหาญเป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้ รั้วของชาติตกอยู่ในฐานะลำบาก อันจะเป็นภัยของชาติอย่างใหญ่หลวง จึงได้เห็นทางแก้ไขโดยวางวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบก

  • วันที่จัดตั้ง "กรมสวัสดิการทหารบก"

    เมื่อ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2491 ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 135/12004 ลงวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2491