ผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์

จก.สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ

รอง จก.สก.ทบ. (1)

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน

รอง จก.สก.ทบ. (2)

พ.อ. สนธยา แก้วกูล

ผอ. กองแผนและโครงการ

พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์

ผอ. กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง

พ.อ. นราธิป จันทะแจ้ง

ผอ. กองการกีฬา

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

ผอ. กองการสงเคราะห์

พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี

ผอ. กองการออมทรัพย์

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา

ผอ. กองการฌาปนกิจ

พ.อ. จรีเมศร์ เปาอินทร์

ผอ. กองกิจการสโมสร

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์

หน. กองธุรการ

พ.ท. อนิรุต กังวาลย์

หน. นายทหารการเงิน