วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก


พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

"พัฒนาคน พัฒนางาน ใส่ใจกำลังพลทุกระดับ"

วิสัยทัศน์

เพื่อความพร้อมในการตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการกองทัพบก กำลังพลของกรมสวัสดิการทหารบก จะต้องยึดมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมของกองทัพบก ซึ่งได้แสดงไว้ในวิสัยทัศน์กรมสวัสดิการทหารบก ปี ๒๕๖๐ คือ "กรมสวัสดิการทหารบก เป็นกลไกของกองทัพบกที่สำคัญ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่กำลังพลของกองทัพบก และครอบครัว ให้มีสวัสดิการที่ดี และยั่งยืน" โดย กรมสวัสดิการทหารบก ได้ตระหนักถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๐/๕๒ ลง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนดให้กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจดำเนินการที่เกี่ยวกับงานสวัสดิภาพและ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทั้งในด้านทรัพย์สิน และสิ่งอุปโภคบริโภค การแนะนำและส่งเสริมวิชาชีพและการศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับทหาร ข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกมี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เจตนารมณ์

"กรมสวัสดิการทหารบก จะต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นกลไกที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว เพื่อสร้างอำนาจการรบที่ไม่มีตัวตนให้เกิดแก่กำลังพลกองทัพบก พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนนำการกีฬาและการดนตรีของกองทัพบกสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งจะต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีสายการบังคับบัญชาที่มั่นคง กำลังพลทุกระดับจะต้องมี ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน มีจิตใจในการให้บริการ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ และทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งให้ทันสมัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องเหมาะสม ทันต่อความต้องการ และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ ที่สำคัญกำลังพลทุกคนจะต้องมีความเสียสละ และยึดมั่นหลักการทำงานในแนวทางเดียวกัน โปร่งใส"

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300