หน้าที่ และนโยบาย กรมสวัสดิการทหารบก


กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่

1. ดำเนินการในเรื่องการบำรุงขวัญทหาร ข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบก ซึ่งได้แก่

 • จัดการ ร้านสวัสดิการในหน่วยทหาร
 • จัดการ สโมสรทหาร
 • จัดการ การกีฬาภายใน
 • จัดการ การให้ความบันเทิง การพักผ่อน และงานอดิเรก
 • จัดการ สงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเกิดจากการตาย การเจ็บไข้ หนี้สิน และการประสบเคราะห์กรรม
 • จัดการ ส่งเสริมการสร้างหลักฐานทางเศรษฐกิจในครอบครัว ได้แก่ การออมทรัพย์ การให้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเอง
 • จัดการ ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนอกหลักสูตรของกองทัพบก
 • จัดการ เกี่ยวกับโรงเรียนบุตรข้าราชการ
 • จัดการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ข้าราชการที่ถูกปลดออกจากประจำการ

2. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งได้แก่

 • ให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ
 • ช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการ ในการกำหนดแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
 • ควบคุมกิจการสวัสดิการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก
 • วางแผน อำนวยการ และกำกับดูแลการฝึกศึกษา และการแข่งขันกีฬาของกองทัพบก

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300