ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
กรมสวัสดิการทหารบก


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 ให้ สพอ.ทบ. ยอด 21,239.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอด 8,864.- บาท ให้ กสค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอาคารโยธินวัฒนา ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ. ยอด 60,000.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปี 2563 ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 51,600.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอด 20,000.- บาท ให้ กง.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 283,960.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563 ยอด 255,195.- บาท ให้ กสม.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ให้ กกฬ.สก.ทบ. ยอด 15,000.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเตรียมการ คกฬ.ทบ. ประจำปี 2563 ยอดเงิน 52,475.- บาท ให้ กกฬ.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอดเงิน 19,999.- บาท ให้ งบประมาณ สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอดเงิน 20,000.- บาท ให้ กกฬ.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ยอด 45,000 บาท ให้ กธก.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด - ปิดและจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 5,100.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิดอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 41,500.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ.(สามเสน) อาคารหมายเลข 17/14 และห้องสุขาเรือนพักกำลังพล ให้ กสค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 47,158.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการประชุม คพก.ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 20,174.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลใหักับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ให้ กผค.สก.ทบ. ยอดเงิน 33,812.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสำหรับโครงการประกันชีวิตทหาร ประจำปี 2563 ยอด 31,388.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ยอด 33,812.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ยอด 33,812.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี 2563 ยอด 12,425.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี 2563 ยอด 12,425.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับตรวจโครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 82,837.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในภูมิภาค ประจำปี 2563 ยอด 39,770.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 13,766.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ยอด 45,000.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพัดลมดูดควัน ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ. ยอดเงิน 12,840.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก จ้างเช่าสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนหลักสูตร EIS สำรหับ รร.ทบอ. ยอด 15,000.- บาท ให้ กสค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก งานจัดซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนหลักสูตร EIS สำหรับ รร.ทบอ. ให้ กสค.สก.ทบ. ยอดเงิน 5,000.- บาท

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหีบห่อ สำหรับการเคลื่อนย้ายหน่วย สก.ทบ. เข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 8 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้ กผค.สก.ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 7 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซ.45 - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 - 138,080

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 6 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะ ซ.46 - จัดซื้อเครื่องแต่งกายฟุตบอลกองทัพไทย ครั้งที่ 52 - 175,900 - บ.ssc

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 6 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.34 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.35 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.36 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.31 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.33 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
จ.17 - จ้างเหมาปรนนิบัติเครื่องปรับอากาศพลเอกประยุทธ - 65,912 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
จ.16 - จ้างเหมาเปลี่ยนหน้ากากเครื่องปรับอากาศประยุทธ - 34,775 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.30 - จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. - 61,024 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.32 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 36,781 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.29 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา รร.ทบอ. - 72,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.37 - จัดซื้อของที่ระลึก - 5,000 - เอสที ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 3 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.27 - จัดซื้อแบตเตอรี่ลิฟท์โดยสาร - 6,420 - มิตซู ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ.

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


ประกาศ เรื่อง
จ.14 - จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการ - 51,600 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562


ประกาศ เรื่อง
ซ.28 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกองทัพบก - 7,000 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.25 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะใช้ในราชการ - 16,560 - อู่ศักดา ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.22 - จัดซื้อวัสดุ ค้นหาข้อมูลยาเสพติดงวด1- 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
จ.9 - จ้างพิมพ์คู่มือครอบครัวทหาร - 8,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.17 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 20,193 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.21 - จัดซื้อวัสดุ จัดตั้งเครือข่ายยาเสพติดงวด1 - 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.20 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานประชุม คพก.ทบ. - 20,174 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.19 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด1 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.18 - จัดซื้อวัสดุสำนักงวดที่ 1 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.16 - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 60,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561


ประกาศ เรื่อง
จ.5 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพัดลมดูดควัน - 12,840 - บ.รวมรุ่ง ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
จ.3 - จ้างเหมาปรับปรุงสวน - 85,560 - ร้านมาลาการ์เด ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
จ.4 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 23,807.50 - บ.บีพี ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.3 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.8 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียม คกฬ. - 52,475 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.11 - จัดซื้อธงสัญลักษณ์ - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.10 - จัดซื้อธงชาติประจำหน่วย - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.9 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 2561


ประกาศ เรื่อง
ซ.1 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 44,446 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561


กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300