แผนดำเนินงานประจำปี


2562

 1. จัดการบรรยายความรู้ ด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ให้กับนักเรียนทหารที่จะสำเร็จการศึกษา, ข้าราชการกลาโหม, พลเรือน, นายทหารประทวนเข้ารับราชการใหม่ และหน่วยทหารในส่วนภูมิภาค
 2. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสวัสดิการของหน่วย จำนวน ๒ รุ่น
 3. จัดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬารุ่นที่ ๓๖
 4. จัดการอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๓๘
 5. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
 6. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้าน อทบ.
 7. จัดการอบรมการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School)ในเรื่อง
  “การช่วยเหลือผู้ช่วย ณ ที่เกิดเหตุ” (Emergency Medical Service : EMS)
 8. ดำเนินการจ่ายเงิน กำลังพลปลดพิการทุพพลภาพ
 9. ดำเนินการจ่ายเงินบำรุงขวัญสำหรับผู้มาดูแลกำลังพลที่บาดเจ็บ
 10. ดำเนินการจ่ายเงินให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ.
 11. ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ
 12. จัดชุดแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ร่วมกับชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ สก.ทบ. ในพื้นที่ทุก ทภ.
 13. สนับสนุนการจัดงานของทบ.,รัฐบาล และ คสช. ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดี และอาคารรับรองเกษะโกมล
 14. อำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ณ ทภ. ๔ จว.สงขลา
 15. การแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชนิดกีฬาที่ ทบ. เป็นเจ้าภาพตามวงรอบได้แก่
  กระโดดร่ม และปัญจกีฬาทหาร และได้รับการขอความร่วมมือจาก สสก.ทหาร
  ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติม จำนวน ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ และการบินสาขาร่มบิน และสาขาร่มร่อน
 16. เตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งถาวร สก.ทบ.

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300