สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มิถุนายน 2565

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม จก.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. และ ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ททบ. เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง ( ๑ ต.ค. ๖๕ )

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง ( ๑ ต.ค. ๖๕ ) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(1)

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กผค.สก.ทบ., กง.สก.ทบ., งป.สก.ทบ. และ ธน.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กผค.สก.ทบ., กง.สก.ทบ., งป.สก.ทบ. และ ธน.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เดินทางมา ตรวจระเบียบวินัย พบปะกำลังพล รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ กสม.สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เดินทางมา ตรวจระเบียบวินัย พบปะกำลังพล รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ กสม.สก.ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานประชุมรับทราบรายละเอียด ภาคเอกชนเสนอแนวทางการดำเนินงานสโมสร ทบ. และอาคารรับรองเกษะโกมล โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุม

พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานประชุมรับทราบรายละเอียด ภาคเอกชนเสนอแนวทางการดำเนินงานสโมสร ทบ. และอาคารรับรองเกษะโกมล โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุม ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๖/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๖/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(2)

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง จำนวน ๘๐ นาย ณ อาคารเรียน รร.ขส.ขส.ทบ. จว.น.บ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ณ มทบ.๒๗ จว.ร.อ. เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์ และ จนท.ศสท.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์ และ จนท.ศสท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕

รอง ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสังกัด ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม

พล.ต. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสังกัด ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี พ.อ. มงคล  บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่ และเหล่าทหารแพทย์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่ และเหล่าทหารแพทย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศป. จว.ล.บ. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.

กสค.สก.ทบ ดำเนินการซ่อมปรับปรุงใหญ่ ลิฟท์ประจำอาคารสงเคราะห์ ทบ.เกียกกาย

กสค.สก.ทบ ดำเนินการซ่อมปรับปรุงใหญ่ ลิฟท์ประจำอาคารสงเคราะห์ ทบ.เกียกกาย โดยการเปลี่ยนสลิงลิฟท์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ในปี ๖๕ จะดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟท์ จำนวน ๖ ตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เฟสที่ ๑ จำนวน ๓ ตัว (ห้วง ๔-๑๙ กค.) หลังจากนั้นจะดำเนินการในเฟสที่ ๒ เพิ่มอีก ๓ ตัว

นร.ดย.ทบ. มาออกกำลังกาย ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

นร.ดย.ทบ. มาออกกำลังกาย ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) จำนวน ๕๒ นาย เมื่อ ๓ ก.ค. ๖๕

กรส.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ๖๕

กรส.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ๖๕ (วงรอบ ๖ เดือน) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุงสาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย)

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุงสาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ พล.ร.๖, พัน.สร.๖ พล.ร.๖, ส.พัน.๖ พล.ร.๖, ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖, ป.๖, ร.๑๖ พัน.๑ และ มทบ.๒๗ จว.ร.อ. ตามลำดับ เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ลก.ทบ. นำคณะฯ ตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี ผอ.กสค.สก.ทบ. ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะฯ ตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.