ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63 ให้กับกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63

กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องกา

กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องการ สั่งซื้อได้ที่ พ.ท.หญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก โทร.098-536-3995

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.46 จว.ปัตตานี โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. เมื่อ 24 พ.ย. 63

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พ.อ.(พ) วสันต์ พึ่งสำเภา
รอง จก.สก.ทบ. 1
พ.อ.(พ) กฤษดา จินดาลัทธ
รอง จก.สก.ทบ. 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.