สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : สิงหาคม 2565

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม จก.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงาน หอประชุมกองทัพบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงาน หอประชุมกองทัพบก ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล กรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล กรมสวัสดิการทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (วาระพิเศษ) และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (วาระพิเศษ) และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(1)

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบสารสนเทศงานด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบสารสนเทศงานด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และงานที่สำคัญของหน่วย รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(2)

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการเตรียมสำนักงานที่ปรึกษาคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการเตรียมสำนักงานที่ปรึกษาคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ณ ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการซ่อมระบบประปา กกฬ.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการซ่อมระบบประปา กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกฬ.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมการปรับลดประมาณการรายรับ - รายจ่ายของกิจการออมทรัพย์ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมการปรับลดประมาณการรายรับ - รายจ่ายของกิจการออมทรัพย์ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน โดยมีคณะทำงานจำหน่ายหนี้ อทบ.ค้างนาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.

ชุดทหารช่าง ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร

ชุดทหารช่าง ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมการในการรับเสด็จฯ เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๕

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก"

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก" (กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 092-247-2584)

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ประชุมร่วมกับนายช่างศิระฯ หน.วิศวกรโครงการก่อสร้างหอประชุม ทบ. และบริษัท True corporation

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ประชุมร่วมกับนายช่างศิระฯ หน.วิศวกรโครงการก่อสร้างหอประชุม ทบ. และบริษัท True corporation เพื่อเป็นแนวทางการวางระบบอินเตอร์เน็ต ไวไฟ โทรศัพท์มือถือสำหรับการจัดตั้งสำนักงานประจำอาคารหอประชุมฯ เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานกองทัพบกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้ทำความสะอาดพระอุโบสถและพระมหาเจดีย์

เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานกองทัพบกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้ทำความสะอาดพระอุโบสถและพระมหาเจดีย์ เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.