สวัสดิการสาร


สวัสดิการสารประจำเดือน กุมภาพันธ์

ดาวน์โหลด

สวัสดิการสารประจำปี : 63

กุมภาพันธ์มกราคม

สวัสดิการสารประจำปี : 0

จ.3 - จ้างเหมาปรับปรุงสวน - 85,560 - ร้านมาลาการ์เด ประกาศผู้ชนะจ.3 - จ้างเหมาปรับปรุงสวน - 85,560 - ร้านมาลาการ์เด ประกาศผู้ชนะจ.4 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 23,807.50 - บ.บีพี ประกาศผู้ชนะจ.9 - จ้างพิมพ์คู่มือครอบครัวทหาร - 8,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.14 - จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการ - 51,600 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.3 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.8 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.10 - จัดซื้อธงชาติประจำหน่วย - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.11 - จัดซื้อธงสัญลักษณ์ - 9,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.16 - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 60,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.17 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 20,193 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.20 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานประชุม คพก.ทบ. - 20,174 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.21 - จัดซื้อวัสดุ จัดตั้งเครือข่ายยาเสพติดงวด1 - 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.5 - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพัดลมดูดควัน - 12,840 - บ.รวมรุ่ง ประกาศผู้ชนะซ.27 - จัดซื้อแบตเตอรี่ลิฟท์โดยสาร - 6,420 - มิตซู ประกาศผู้ชนะซ.29 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา รร.ทบอ. - 72,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.30 - จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. - 61,024 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.31 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.35 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.36 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหีบห่อ สำหรับการเคลื่อนย้ายหน่วย สก.ทบ. เข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซ.45 - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 - 138,080ประกาศกองทัพบก งานจัดซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนหลักสูตร EIS สำหรับ รร.ทบอ. ให้ กสค.สก.ทบ. ยอดเงิน 5,000.- บาทประกาศกองทัพบก งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพัดลมดูดควัน ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ. ยอดเงิน 12,840.- บาทประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอดเงิน 19,999.- บาท ให้ งบประมาณ สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอดเงิน 20,000.- บาท ให้ กกฬ.สก.ทบ.ประกาศกองทัพ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ.(สามเสน) อาคารหมายเลข 17/14 และห้องสุขาเรือนพักกำลังพล ให้ กสค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอด 20,000.- บาท ให้ กง.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 47,158.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 283,960.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.จ.16 - จ้างเหมาเปลี่ยนหน้ากากเครื่องปรับอากาศประยุทธ - 34,775 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะซ.1 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 44,446 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.9 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด1 - 20,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.19 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด1 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.33 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวด2 - 15,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะจ.17 - จ้างเหมาปรนนิบัติเครื่องปรับอากาศพลเอกประยุทธ - 65,912 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะประกาศกองทัพบก งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ยอด 45,000 บาท ให้ กธก.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเตรียมการ คกฬ.ทบ. ประจำปี 2563 ยอดเงิน 52,475.- บาท ให้ กกฬ.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี 2563 ยอด 12,425.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี 2563 ยอด 12,425.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับตรวจโครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 82,837.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในภูมิภาค ประจำปี 2563 ยอด 39,770.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 13,766.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ยอด 45,000.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563 ยอด 255,195.- บาท ให้ กสม.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) ยอด 8,864.- บาท ให้ กสค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ยอด 33,812.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (งวดที่ 1) ประจำปี 2563 ให้ กกฬ.สก.ทบ. ยอด 15,000.- บาทประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอาคารโยธินวัฒนา ประจำปี 2563 ให้ กสม.สก.ทบ. ยอด 60,000.- บาทจ.17 - จ้างเหมาปรนนิบัติเครื่องปรับอากาศพลเอกประยุทธ - 65,912 - ยุทธนา - แนทไนน์ ประกาศผู้ชนะซ.2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียม คกฬ. - 52,475 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.18 - จัดซื้อวัสดุสำนักงวดที่ 1 - 8,863 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.22 - จัดซื้อวัสดุ ค้นหาข้อมูลยาเสพติดงวด1- 10,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.25 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะใช้ในราชการ - 16,560 - อู่ศักดา ประกาศผู้ชนะซ.28 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกองทัพบก - 7,000 - อิมเพรส ประกาศผู้ชนะซ.32 - จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก - 36,781 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะซ.34 - จัดซื้อวัสดุสำนักงานงวด2 - 45,000 - แสนเจริญ ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสำหรับโครงการประกันชีวิตทหาร ประจำปี 2563 ยอด 31,388.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ยอด 33,812.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จ้างเช่าสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนหลักสูตร EIS สำรหับ รร.ทบอ. ยอด 15,000.- บาท ให้ กสค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลใหักับนักเรียนทหาร ประจำปี 2563 ให้ กผค.สก.ทบ. ยอดเงิน 33,812.- บาทจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด - ปิดและจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 5,100.- บาทประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 ให้ สพอ.ทบ. ยอด 21,239.- บาทซ.37 - จัดซื้อของที่ระลึก - 5,000 - เอสที ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะ ซ.46 - จัดซื้อเครื่องแต่งกายฟุตบอลกองทัพไทย ครั้งที่ 52 - 175,900 - บ.sscประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิดอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 41,500.- บาทประกาศกองทัพบก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการประชุม คพก.ทบ. ประจำปี 2563 ยอด 20,174.- บาท ให้ กผค.สก.ทบ.ประกาศกองทัพบก จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปี 2563 ให้ กผค.สก.ทบ. ยอด 51,600.- บาท

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300