การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


1.แผนการปฏิบัติราชการประจำปี

2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

 

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505