กสม.สก.ทบ. ได้ดำเนินการประมูลอาหารสด - อาหารแห้ง รอบสอง (การยื่นซองเสนอราคา)

กสม.สก.ทบ. ได้ดำเนินการประมูลอาหารสด - อาหารแห้ง รอบสอง (การยื่นซองเสนอราคา) สำหรับวงรอบการส่ง ๑๖ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๕ เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๓๐