รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเรื่องการให้บริการ การจัดงานฌาปนกิจราคาถูก และแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเรื่องการให้บริการ การจัดงานฌาปนกิจราคาถูก และแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕