พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕