พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ของชาวรามัญมาแต่โบราณ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี สร้างหลังจากพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดให้ขุดคลองเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๔ ตั้งอยู่ตรงคุ้งน้ำบริเวณทางแยกคลองลัดเกร็ดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหัวมุมเกาะเกร็ดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๐๗ พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีจึงถูกทิ้งกลายเป็นวัดร้าง จนถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ ชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ชาวมอญเรียกวัดนี้ตามภาษารามัญว่า (เภี่ยะมุ๊เกี๊ยะเติ้ง) ปัจจุบันเพี้ยนเป็น (เภี้ยะมุ๊ฮะเติ้ง) แปลว่า วัดหัวแหลม ไทยเรียกวัดปากอ่าว ใน พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินวัดมอญ ๔ วัด ทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัด โดยให้รักษารูปแบบมอญไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งมีความหมายว่า "วัดของพระบรมอัยยิกา" ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๗ บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองทัพบก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป