ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 4 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1, ส่งต่อ ผป. ใน EOC เขต 3) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี มอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนหุหลาบแดง แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 1 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดยประสานเขตปทุมวัน ส่งต่อ ผป.ใน EOC เขต จำนวน 3 ราย - ส่งต่อ ศบส.35 หัวหมาก และ ศบส.28 กรุงธนบุรี รับเข้า HI ตามความประสงค์ของ ผป. - ติดตามสถานะ ผป. จำนวน 1 ราย ในการรับเข้า รพ. จากฐานข้อมูลระบบ CO-link - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1330 เข้าร่วมประชุมกับเขตปทุมวัน ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ ต้องชนะ ทาง VTC ครั้งที่ 4/64 ณ ห้องประชุมเขตปทุมวัน ชั้น 9 โดยมี รอง ผู้ว่า กทม. (พล.ต.ท.โสภณฯ) เป็นประธานฯ เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 8 ราย (ช.7, ญ.1) คงเหลือ 42 เตียง