ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 1 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 4 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 4 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 4) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0830 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รวม 5 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 1 ราย จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งตรวจ RT-PCR และเข้ารับการรักษา ณ รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 4 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ซ.โรงงานปลาทู และชุมชนวัดวงแข แขวงรองเมือง เวลา 0830 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ ไม่พบ ผป. ใน ECO เขต และจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ 1, หายป่วย 4) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.8, ญ.4) คงเหลือ 38 เตียง