ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 22 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 22 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 12 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 12 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0830 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 5 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 12 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 1630 ประสานเขตปทุมวัน จำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 19 ราย (ช.9, ญ.10) คงเหลือ 31 เตียง