ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริากรสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริากรสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 12 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 12 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 6 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 0900 - 1700 ร่วมปฏิบัติงานกับเขตปทุมวัน รับ - ส่ง ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 3, หายป่วย 2) ปัจจุบันมี ผป. 11 ราย (ช.5, ญ.6) คงเหลือ 39 เตียง