ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 25 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 20 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 20 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 4 ราย และอาหาร ให้ ผป.HI ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 13 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 3 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และรับ-ส่ง กลับบ้านแขวงรองเมือง/เขตดินแดง 4 ราย เวลา 0900 เข้าร่วมประชุมทาง VTC เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระหว่าง จนท.ทางเทคนิค EOC เขต และ จนท.ทางเทคนิค สปสช. เวลา 1330 ร่วมกับชุด Army Delivery ส.พัน.12 มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับ ปชช. 1 ครอบครัว ที่ขอรับความช่วยเหลือผ่านจิตอาสาแคร์ เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 11 ราย (ช.6, ญ.5) คงเหลือ 39 เตียง