ผลการปฏิบัติ การจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 18 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติ การจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 18 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 20 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 20 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา อาหาร และทำการ swab test ให้ ผป.HI จำนวน 5 ราย ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 9 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร และรับ-ส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 1 ราย เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 20 ราย (ช.13, ญ.7) คงเหลือ 30 เตียง เวลา 1600 ร่วมประชุมทางไกล VTC เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ระบบ NHSO HI/CI และจิตอาสาแคร์ โดยมี พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็นประธาน