ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพล สก.ทบ. เป็นจิตอาสาร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพล สก.ทบ. เป็นจิตอาสาร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 12 ส.ค. 64 ดังนี้ 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 30 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 30 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 30 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 10 ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวล 0900 ติดต่อ ผป. ใน EOC Portal เขตปทุมวัน จำนวน 10 คน เพื่อสอบถามรายละเอียดประกอบการส่งต่อ ผป. ผล กลับไปรักษา ตจว. 2 ราย เข้ารับการรักษา รพ. 1 ราย เข้าศูนย์พักคอยอื่น 1 ราย เข้า HI 3 ราย นอกเขต 3 ราย(เข้า HI/CI พื้นที่) เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 22 คน ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว รับ-ส่ง ผป.จำนวน 8 คน เวลา 1500 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 25 คน(ช.14, ญ.11) คงเหลือ 25 เตียง