สรุปผลการปฏิบัติของจิตอาสา กรมสวัสดิการทหารบก สนับสนุนชุดตรวจเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64

สรุปผลการปฏิบัติของจิตอาสา กรมสวัสดิการทหารบก สนับสนุนชุดตรวจเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64 ดังนี้ 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 21 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 21 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 ประสาน ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 12 คน ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ - สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว 1) เวลา 0930 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 2 คน(ญ.1, ด.ช.1) จากชุมชนวัดดวงแข และชุมชนบ้านครัวใต้ ไปส่งยังศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส 2) เวลา 1300 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ญ.) จาก SQ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กลับมา HI ที่บ้าน ซอยปลูกจิต แขวงลุมพินี 3) เวลา 1430 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คน(ช.1, ญ.5) จากบ้านพักตรอกสุนทรพิมล, ซอยรองเมือง 1 และอาคารศรีลิขิตแมนชั่น แขวงรองเมือง ไปส่งยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 4) เวลา 1600 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ด.ช.) จาก SQ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กลับมา HI ที่บ้าน แฟลตเก่า 2 ชั้น 3 ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี