กรมสวัสดิการทหารบก ดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

เมื่อวัน?ที่ 7 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 8 ครัวเรือน เขตปทุมวัน กทม.