ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 5 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 849 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 150 คน