กองทัพบกโดย กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.”

กองทัพบกโดย กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.” ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. เพื่อบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด19 ให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป หากตรวจพบ จะได้พบแพทย์ทันทีก่อนกลับ โดยศูนย์คัดกรองดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการตรวจหาเชื้อ,การคัดกรองผู้ติดเชื้อ,การแยกประเภทผู้ป่วย, การรักษาเบื้องต้น ,การส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรค และยังได้จัดสถานที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 96 เตียง ไว้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษา สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1ส.ค.64 เป็นต้นไป ในเวลา 08:00 - 18:00 น. และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามนัดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไป โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองประมาณ 1,000 รายต่อวัน ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานภาพรวมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในวันแรกของการเปิดรพ.สนามศูนย์คัดกรอง โดยมีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกให้การต้อนรับ