พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กฌป.สก.ทบ.

พลตรี ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้กับ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 7 เม.ย. 64