พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา สก.ทบ. ให้กับ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. (ท่านใหม่) เนื่องในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔