อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. ๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔