พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ ให้กับ พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ กรณีกำลังพลเจ็บป่วยเข้ารับกรรรักษาพยาบาล

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ ของ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท และของ กฌป.สก.ทบ. จำนวน 3,000 บาท ให้กับ พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ กรณีกำลังพลเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล เมือวันที่ 18 มี.ค.64