การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต ทบ.

การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต ทบ. ตามเจตนารมณ์ของ ผบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. โดยมี ปช.ทบ. เป็นประธานฯ และมี จก.สก.ทบ., รอง จก.สก.ทบ.(๒) และ ผอ.กผค.สก.ทบ. เข้าร่วม