คณะ ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กฌป.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ตรวจเยี่ยม มทบ.๓๒ ลำปาง

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ จก.สก.ทบ. และคณะ ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กฌป.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ตรวจเยี่ยม มทบ.๓๒ ลำปาง