พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ส.อ. จิรวัฒน์ บุญจันทร์ กรณีคลอดบุตรของคู่สมรส

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ส.อ. จิรวัฒน์ บุญจันทร์ กรณีคลอดบุตรของคู่สมรส ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันที่ 5 มี.ค. 64 และได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และ เงินสวัสดิการข้าราชการ กธก.สก.ทบ. เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท