ผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล

พ.ท.หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ และโรคซึมเศร้า นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 ถึง ปัจจุบัน และได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวทีโรงพยาบาลครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64