พ.อ. ณวัตร จัตุมาศ หน.แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กสค.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีคลอดบุตร

พ.อ. ณวัตร จัตุมาศ หน.แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กสค.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีคลอดบุตร ของ น.ส.วิไลรัตนา กาญจนเกตุ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64