กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจในการเป็นกรรมการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายให้กับ นขต.สก.ทบ

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจในการเป็นกรรมการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายให้กับ นขต.สก.ทบ และ การสอบเพื่อเข้ารับราชการของ ยศ.ทบ ในกรณีร้องขอการสนับสนุนทุกๆสนามสอบ วันนี้ ข้าราชการและบุคลลากรของกองการกีฬาจะเป็นผู้รับการทดสอบเช่นเดียวกัน ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเรื่องการทดสอบร่างกาย ซึ่งจะกระทำปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงเดือน ก.พ. และ ส.ค. ของทุกๆ ปี