พระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564