6 มาตราการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกองบัญชาการกองทัพบก

6 มาตราการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกองบัญชาการกองทัพบก