ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สำนักอนามัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 0900 - 1100 น. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเบื้องต้น โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต,ประเมินดัชนีมวลกาย(BMI),ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับข้าราชการ พนักงานกองการฌาปนกิจ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สำนักอนามัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 0900 - 1100 น. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเบื้องต้น โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต,ประเมินดัชนีมวลกาย(BMI),ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับข้าราชการ พนักงานกองการฌาปนกิจ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร