พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการ ประชุม โดยมีผู้แทน นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) ร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๓

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการ ประชุม โดยมีผู้แทน นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) ร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ.