ยกเลิกโครงการปินสั้นเพื่อสวัสดิการกองบัพบก

เนื่องจาก โครงการปืนสั้นเพื่อสวัสดิการ ทบ. ปัจจุบันได้ยุติการดำเนินการ โดยกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับเงินคืนได้ และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ขั้นตอนการขอรับเงินคืน
แบบฟอร์มขอรับเงินคืน