การประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานตามแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม ทบ.(แห่งใหม่)

การประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานตามแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม ทบ.(แห่งใหม่) โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย