ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ในการตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ในการตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก ของกำลังพลในหน่วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.oomsub.com ซึ่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการจะได้รับ รหัสหน่วย และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล กอท.สก.ทบ. เบอร์ 02-6573712 ถึง 16