การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ. กรณีทายาท(ยังมีชีวิตและเสียชีวิต) ส่วนไถ่ถอนโฉนด กองการออมทรัพย์ : 02-657-3702 ถึง 03