ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2563

ด้วยขณะนี้ กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเรื่องขอถอนเงินมาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินคืน ขอให้หน่วยแนบคำสั่งหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง หลังจากหักหนี้สินกิจการ อทบ. จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด เพิ่มเติมติดต่อ แผนกเงินฝาก : 098-2783174 , 02-6573781-85