รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และงานที่สำคัญของหน่วย รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๕