รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๕