ศสท.สก.ทบ. รับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

ศสท.สก.ทบ. รับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. โดยมี ผอ.กองรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศซบ.ทบ. เป็นประธานในการตรวจสอบ ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕