รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕