รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างชั่วคราว

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕